This site is intended for a global audience
Contact Us

Methodological Note – Finland 2019

Menetelmäkuvaus vuoden 2019 taloudellisten suhteiden julkistamisesta

Jazz Pharmaceuticals Denmark Aps (”yritys”) julkistaa kaikki pääasiallisesti Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon organisaatioille (”vastaanottaja”) suoritetut taloudellisen arvon siirrot. Julkistamisessa käytetään Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) julkistuspohjaa (”raportti”).

Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin julkistamisessa käytetyt menetelmät.

Määritelmät

1. Terveydenhuollon ammattilainen

Terveydenhuollon ammattilaisella tarkoitetaan tässä asiakirjassa lääkäriä, hammaslääkäriä, eläinlääkäriä, proviisoria, farmaseuttia ja sairaanhoitajaa, joka on työssään oikeutettu määräämään, ostamaan, toimittamaan, suosittelemaan tai antamaan lääkkeitä, ja jonka pääasiallinen toimipaikka on Suomessa. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisiin kuuluvat ne optikot ja suuhygienistit, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

2. Terveydenhuollon organisaatio

Terveydenhuollon organisaatioilla tarkoitetaan tässä asiakirjassa terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöjä ja organisaatiota, sekä yrityksiä ja muita yhteisöjä, joiden kautta yksi tai useampi terveydenhuollon ammattilainen tarjoaa palveluita, ja jonka pääasiallinen toimipaikka on Suomessa.

Julkistettavat tiedot

Julkistamiskategoriat

i) Lahjoitukset ja apurahat terveydenhuollon organisaatioille

Tässä kategoriassa julkistetaan terveydenhuollon tukemiseen tarkoitetut lahjoitukset ja apurahat (joko rahana tai luontoisetuina) terveydenhuollon organisaatioille.

ii) Tapahtumakustannuksiin osallistuminen

Yritys tukee terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista ammatillisiin ja tieteellisiin tapahtumiin maksamalla rekisteröintikulujen lisäksi matka- ja majoituskuluja. Syntyvä taloudellinen arvo raportoidaan kohdistuneeksi yksittäisille osallistujille, mikäli osallistujan henkilöllisyys on selvästi yrityksen tiedossa. Tapahtumiin liittyvien ryhmäkuljetusten taloudellinen arvo raportoidaan yhteenvetomuotoisesti.

Yritys voi osallistua tapahtumakustannuksiin myös terveydenhuollon organisaatioiden tai kolmansien osapuolten kautta, esimerkiksi maksamalla sponsorointimaksun tai varaamalla näyttelytilaa. Tällainen arvonsiirto raportoidaan todellisen vastaanottajan mukaan, mikäli se on selvästi yrityksen tiedossa. Esimerkiksi tapahtumajärjestäjäyrityksen kautta erikoislääkäriyhdistykselle ohjautuva taloudellinen arvo kohdennetaan raportissa kyseiselle erikoislääkäriyhdistykselle.

iii) Palvelu- ja konsulttipalkkiot

Tässä kategoriassa raportoidaan palkkiot, jotka on saatu vastikkeena konsultointipalveluista tai muista palveluista, jotka ovat syntyneet yrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisten tai organisaatioiden välisen sopimuksen seurauksena tai jotka liittyvät tällaiseen sopimukseen.

Palvelu- ja konsulttisopimuksiin liittyvät muut kulut, mukaan lukien matka- ja majoituskulut, raportoidaan erikseen.

iv) Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät maksut ilmoitetaan koontimuotoisesti.

Julkistamisen ulkopuolelle jäävät arvonsiirrot

Julkistamisvaatimus ei koske muun muassa lääkenäytteitä, tutkimuslääkkeitä, koulutusmateriaaleja tai ruoka- ja juomakuluja, joiden arvo jää Lääketeollisuus ry:n asettamien kansallisten rajojen alle.

Tässä raportissa ei julkisteta myöskään lahjoituksia hyväntekeväisyys- ja potilasjärjestöille, sillä ne ilmoitetaan suoraan yhtiön verkkosivuilla www.jazzpharma.com.

Osittaiseen osallistumiseen tai peruutukseen liittyvä arvonsiirto

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen osallistuu tapahtumaan vain osittain, raportissa ilmoitetaan se kustannus, joka yritykselle on koitunut. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen peruu osallistumisensa kokonaan, arvonsiirtoa ei katsota tapahtuneeksi lainkaan.

Valtioiden rajat ylittävä toiminta

Yritys on kansainvälisesti toimiva yhtiö, ja voi siksi tehdä aika ajoin yhteistyötä eri maissa toimivien terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi yrityksen Espanjassa toimiva osa voi kutsua suomalaisen lääkärin luennoimaan, ja maksaa tästä palkkion. Suomessa toimiva yhtiön osa julkistaa arvonsiirrot, joissa vastaanottaja on ollut Suomessa pääasiallisesti toimiva terveydenhuollon ammattilainen tai terveydenhuollon organisaatio riippumatta siitä, mikä yrityksen osa on suorittanut arvonsiirron.

Arvonsiirron päiväys

Yritys kirjaa arvonsiirron tapahtuneeksi maksun suorittamispäivänä.

Arvo

Julkistettavat summat edustavat yritykselle aiheutunutta toteutunutta kulua, ei vastaanottajan saaman taloudellisen edun arvoa.

Erityistä huomioitavaa

Yrityksen kumppanit

Itsenäisenä pörssiyhtiönä yritys ilmoittaa kaikki arvonsiirrot, jotka on tehty suoraan yhtiön pankkitileiltä ja jotka on lueteltu yhtiön kirjanpidossa osana yrityksen normaalia liiketoimintaa.

Yritys ei ilmoita osakkeenomistajiensa tai muiden sidosryhmiensä suorittamia maksuja, olivatpa nämä sitten yksityishenkilöitä tai organisaatioita. Poikkeuksena tästä ovat yrityksen käyttämät kliiniset tutkimusorganisaatiot (Clinical Research Organisations, CRO) jotka tekevät kliinisiä lääketutkimuksia yrityksen puolesta. Yritys pyytää CRO:lta tiedot arvonsiirroista, jotka kohdistuvat pääasiallisesti Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille, ja raportoi ne tutkimus- ja tuotekehityskuluina.

Yhteismarkkinointihankkeet

Kun yritys markkinoi tuotetta yhdessä toisen lääkealan yrityksen kanssa, yritys ilmoittaa vain arvonsiirrot, jotka on tehty suoraan yhtiön pankkitileiltä ja jotka on lueteltu yhtiön kirjanpidossa osana yrityksen normaalia liiketoimintaa. Markkinointiyhteistyökumppanien tekemät arvonsiirrot ilmoitetaan erikseen kyseisten organisaatioiden toimesta.

Monivuotiset hankkeet

Jos hankkeet kestävät useita vuosia, yritys ilmoittaa raportointivuonna tapahtuneen arvonsiirron. Näin ollen hankkeeseen, joka kestää kaksi kalenterivuotta ja joka sisältää useita yksittäisiä arvonsiirtoja tuona aikana, liittyy kaksi ilmoitusta, yksi kumpaakin kalenterivuotta kohti, jotka ilmoittavat kyseisenä kalenterivuonna tehdyn siirron taloudellisen arvon.

Itsensä työllistävä terveydenhuollon ammattilainen

Terveydenhuollon ammattilaisen omistamalle yritykselle tai muulle oikeushenkilölle maksetut palvelu- ja konsulttipalkkiot raportoidaan maksetuiksi kyseiselle yritykselle tai oikeushenkilölle. Luonnolliselle henkilölle maksetut palvelu- tai konsulttiopalkkiot raportoidaan maksetuiksi kyseiselle luonnolliselle henkilölle.

Menetelmät

Tietojen rekisteröiminen

Kun yritys siirtää taloudellista arvoa terveydenhuollon ammattilaiselle tai organisaatiolle, tapahtuma tallettuu yrityksen SAP-järjestelmään, josta se siirretään yrityksen taloudellisia suhteita koskevaan raportointijärjestelmään.

Suorat ja epäsuorat arvonsiirrot

Suorassa arvonsiirrossa terveydenhuollon ammattilainen tai organisaatio, jonka pankkitilille arvoa siirretään tai jonka puolesta maksetaan esimerkiksi tapahtumaan rekisteröityminen, katsotaan arvonsiirron vastaanottajaksi.

Epäsuorassa arvonsiirrossa yritys siirtää taloudellista arvoa kolmannelle osapuolelle tietoisena siitä, kuka tulee olemaan arvonsiirron lopullinen vastaanottaja. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun yritys maksaa sponsorointimaksun tapahtumajärjeställe, joka järjestää tieteellisen kokouksen terveydenhuollon organisaation puolesta. Tällöin kyseinen terveydenhuollon organisaatio merkitään taloudellisen arvon vastaanottajaksi.

Tietojen suojaaminen

Yritys noudattaa suomalaista tietosuojalainsäädäntöä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, myöhemmin GDPR)).
Yrityksen tietosuojaseloste on luettavissa yrityksen verkkosivuilla www.jazzpharma.com

Vastaanottajan tunnistaminen

Yritys raportoi vastaanottajat siten, että he ovat vaikeudetta tunnistettavissa, kuitenkin tietosuoja-sääntelyn tuomat rajoitukset huomioiden. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattilaisista julkistetaan heidän nimensä ja toimipaikkansa osoite.

Terveydenhuollon organisaatioista julkistetaan organisaation nimi ja osoite.

Suostumusten hallinnointi

i) Suostumusten kerääminen

Kun yritys solmii kalenterivuoden ensimmäisen sopimuksen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, se pyytää samalla suostumuksen taloudellisten tietojen julkistamiseksi. Suostumus pyydetään kaikkiin tuleviin kalenterivuoden arvonsiirtoihin kerralla.

Mikäli terveydenhuollon ammattilaiselta ei saada kerättyä suostumusta tietojen julkistamiseen, tiedot raportoidaan yhteenvetokategoriassa.

Terveydenhuollon organisaatioilta, kuten muiltakaan oikeushenkilöiltä, ei tarvitse kerätä suostumusta tietojen julkistamiseen.

ii) Osittainen suostumus

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen antaa julkistussuostumuksensa vain osalle kalenterivuoden aikana tapahtuvista arvonsiirroista, kaikki kyseisenä kalenterivuonna tapahtuneet arvonsiirrot raportoidaan yhteenvetokategoriassa, jotta yhteistyön laajuudesta ei muodostuisi vääristynyttä kuvaa.

iii) Suostumusten peruuttaminen ja oikaisupyynnöt

Terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus halutessaan pyytää saada nähdä itseään koskevat henkilötiedot ja oikaista tai poistaa niitä. Terveydenhuollon ammattilaisella on myös oikeus halutessaan peruuttaa suostumuksensa itseään koskevien tietojen ilmoittamiseen. Tällöin yritys ilmoittaa kaikki terveydenhuollon ammattilaiseen kohdistuneet arvonsiirrot kootusti siten, että henkilö ei ole tunnistettavissa.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää kaikkia oikeuksiaan saada, korjata tai poistaa henkilötietojaan tai peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä yrityksen tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteessa dpo@jazzpharma.com.

Julkistusraportti

Julkistuspäivämäärä

Yritys julkistaa edeltävän kalenterivuoden arvonsiirrot viimeistään 6 kuukauden sisällä kalenterivuoden päättymisestä. Esimerkiksi vuoden 2019 tapahtumat julkistetaan viimeistään 30.6.2020.

Julkistusalusta

Tiedot julkistetaan yrityksen verkkosivuilla, osoitteessa www.jazzpharma.com

Tietojen säilyttäminen

Yritys säilyttää julkistetut tiedot viiden vuoden ajan.

Julkistuskieli

Tiedot julkistetaan suomeksi.

Valuutta

Maksut ilmoitetaan euroina (EUR). Jos käytetty valuutta on ollut muu kuin euro, valuuttamuunnos tehdään sinä päivänä, jona maksu siirretään rapoirtointiympäristöön, sen hetkisen kurssin mukaan.

Verot

Yritys ilmoittaa arvonsiirrot nettoarvoisina (ts. ilman arvonlisäveroa tai lähdeveroa).