This site is intended for a global audience
Contact Us

Methodological Note – Norway 2019

Offentliggjøringsmetode

Jazz Pharmaceuticals (“Selskapet”) avslører alle overføringer av verdi til helsepersonell (“HCP”) og helseorganisasjoner (“HCO”) i samsvar med klausul (er) 15.01 til 15.04 i Association of legemiddelindustrien i Norges (“LMI”) regler for markedsføring av legemidler (“Kode”).

Dette dokumentet oppsummerer selskapets prosedyre for registrere og offentlig rapportere denne informasjonen i samsvar med gjeldende utgaver av LMI Transparency Code

Definisjoner:

1. Helseorganisasjon(er)

For å utføre avsløringene i henhold til koden, har selskapet definert helseorganisasjoner som inkluderer enhver juridisk enhet (i) som yter helsehjelp eller pasientbehandling, for eksempel en helse bedrift, legepraksis osv. (ii) som er en forsknings- eller undervisningsinstitusjon innen medisinsk, biologisk eller annet helserelatert fagområder som et universitet eller et annet institusjon for læring, (iii) som helsepersonell tilbyr helsetjenester, eller (iv) som er en helseforening fagfolk

Helsefaglig fagforening betyr en ikke-kommersiell organisasjon av Helsepersonell som har et felles interesse, fag eller disiplin de ønsker reklamere.

2. Helsepersonell

For å utføre avsløringene i henhold til koden, har selskapet inkludert all helseomsorg Fagpersoner definert av lovgivningen som betyr leger, tannleger, veterinærer, vannmedisin biologer, autoriserte sykepleiere og farmasøyter, samt studenter i den tilhørende fag.

Ulike definisjoner av helsetjenester profesjonell finnes i lovgivningen. De definisjon gitt ovenfor er hentet fra avsnitt 13.7 Norske forskrifter knyttet til legemidler (Legemiddelforskriften).

Offentliggjøringskategorier

  • Donasjoner og tilskudd – donasjoner og tilskudd til HCOs som støtter helsevesenet, inkludert donasjoner og tilskudd (enten kontanter eller naturalytelser) til institusjoner, organisasjoner eller foreninger som består av HCP og / eller som yter helsetjenester.
  • Bidragskostnader relatert til arrangementer – bidrag til kostnader relatert til arrangementer gjennom HOs eller tredjeparter, inkludert sponsing av HCPer for å delta i arrangementer som:
    • Påmeldingsavgift
    • Sponsoravtale med HOs eller med tredjeparter utpekt av en HO for å styre et arrangement
    • Reise og overnatting
  • Gebyrer mottatt som vederlag for konsulenttjenester og / eller overføringer av verdi som følge av eller knyttet til en kontrakt mellom selskapet og HCPs institusjoner, organisasjoner eller foreninger som slike institusjoner, organisasjoner eller foreninger leverer noen form for tjenester til selskapet (eller andre gebyrer som ikke dekkes av tidligere kategorier). Gebyrer og overføringer av verdi (f.eks. Relaterte utgifter refunderes eller betalt på vegne av HCP-institusjoner, organisasjoner eller foreninger som avtalt i konsultasjonsavtalen) oppgis som to separate beløp.

Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelsesloven og lokale etiske retningslinjer krever selskapet samtykke fra norske HCP-er og HCOs for å samle inn, behandle og publisere sine personopplysninger (inkludert detaljer om verdioverføringer) i forbindelse med avsløringen av overføring av verdi til dem. I forbindelse med innsamling og behandling av personopplysninger for HCPs og HCOs, vil selskapet overholde alle gjeldende lover om databeskyttelse.

HCPs og HCOs har når som helst rett til å trekke tilbake sitt samtykke til individuell utlevering av informasjonen. Hvis det ikke er gitt samtykke, eller hvis HCP eller HCO trekker tilbake sitt samtykke, vil selskapet offentliggjøre alle overføringer av verdi som er gjort til dem på samlet basis, per LMI
krav.

HCP og HCO har også rett til å be om tilgang til og korrigering eller sletting av deres personopplysninger når som helst. HCP og HCO kan utøve alle sine rettigheter til tilgang, korrigere eller slette deres personlige data eller trekke tilbake deres samtykke ved å kontakte selskapets databeskyttelsesansvarlige via e-post til dpo@jazzpharma.com.

Forskning og utvikling

Alle betalinger relatert til FoU oppgis som samlede tall i henhold til kodeksen.

Valuta

Hvis utbetalinger ble utført i en annen valuta enn norske kroner (NOK), ville valutakursen tilsvare den eksakte ekvivalenten i norske kroner fra datoen for beregningen av konverteringen. All informasjon, inkludert kategoritotaler, vises i norske kroner. Den totale summen av den norske kronen beregnes ved å bruke valutakursen (http://www.xe.com/). Variasjonene vil være større hvis det har vært betydelige valutakursendringer i rapporteringsperioden.

Skatt

Selskapet rapporterer verdioverføringer som netto (dvs. uten merverdiavgift eller kildeskatt med mindre innsamling av nettoverdi ikke er mulig gjennom selskapets økonomiske systemer).

Rapporteringsdato

Det er uunngåelig forsinkelse mellom datoen for godkjennelse av betaling hos selskapet og datoen for eventuell utbetaling. Selskapet skal offentliggjøre detaljene om betalingen på datoen betalingen ble utført, ikke på datoen aktiviteten ble utført.

Flerårige prosjekter

Når prosjektene pågår i flere år, skal selskapet erklære betalingsbeløpet relevant for det året hvor hver del av betalingen ble utført. Et prosjekt som strekker seg over 2 kalenderår og omfatter flere individuelle verdioverføringer i løpet av denne tiden, vil således ha to tilknyttede opplysninger; en for hvert kalenderår som viser verdien av overføringen gjort i det bestemte kalenderåret.

Betalinger til veldedighet

Av og til kan HCPs som har utført en tjeneste til selskapet, be om at deres avgift skal betales til veldedighet. Normalt tillater ikke selskapet dette, og alle utbetalinger gjøres direkte til HCP-et. I unntakstilfeller hvor en betaling til veldedighet har blitt godkjent, vil offentliggjøringen bli utført opp mot det enkelte HCP-et som har ytet tjenesten.

Betalinger til HO-er for tjenester som ytes av individuelt HP.

Noen ganger vil en HCO insistere på at alle tjenester som tilbys av HCP-personalet ikke kan avtales med den enkelte HCP, men må utgjøre en tjeneste som er inngått gjennom HCO.

I tilfelle at selskapet kontrakter tjenester for navngitt HCP, vil gebyret mottatt av HCP bli opplyst under innføringen av dette HCP. Eventuelle “administrasjonsgebyrer” som blir pålagt av HCO vil bli oppgitt som et gebyr for tjenesten til denne organisasjonen.

Hvis HCP ikke mottar noen ekstra betaling for tjenesten (for eksempel fordi den snakker på et møte i løpet av normal arbeidstid), vil hele beløpet som er betalt av selskapet bli opplyst til helseorganisasjonen som et gebyr for tjenesten.

Private selskaper og tilknyttede veldedighetsorganisasjoner

Dersom et HCP driver et privat selskap, et partnerskap eller en veldedighet osv., vil enhver betaling til denne organisasjonen for offentliggjøringsformål betraktes som en direkte betaling til HCP-et med henblikk på deres private inntekter.

På samme måte vil organisasjoner hvor flertallet av ansatte eller kontraherte leverandører består av HCP, betrakte den fullstendige verdien av utbetalinger til slike organisasjoner knyttet til en navngitt eller identifiserbar persons tjenester som om det var en direkte betaling til HCP-et.

Betalinger til tredjepartsorganisasjoner for tjenester som leveres av individuelt HP

Selskapet avtaler jevnlig med reklamebyråer, PR-byråer osv. for tjenester relatert til virksomheten. Av og til kan arbeidet bestilt av selskapet bli kontrahert ut til individuelt HCP. Selskapets policy er at alle slike tjenester må offentliggjøres for selskapet av det kontraherte servicebyrået. Selskapet skal offentliggjøre alle betalinger som er gjort til det enkelte HCP-et av servicebyrået som om betalingen var gjort direkte av selskapet til dette HCP-et.

Medisinsk opplæringsstipend til uavhengige selskaper

Av og til kan uavhengige selskaper bli kontaktet av selskapet angående bistand av midler i forbindelse med medisinske utdanningsprosjekter. Reglene om selskapets finansiering under disse omstendighetene krever at selskapet ikke har noen innflytelse på detaljene i prosjektet. Selskapet kommer ikke til å vite om eller vite hvilket HCP som er involvert i slike prosjekter. Selskapet offentliggjør derfor verdioverføringer relatert til denne typen prosjekt som betalinger til HCO-er.

Bidrag til møter

Selskapet skal offentliggjøre alle utbetalinger til medisinske foreninger, HCO-er osv. i forbindelse med møter. Dette inkluderer direkte finansiering, slik som sponsoravgifter eller retten til å opprette en utstillingsstand, og indirekte støtte, slik som å anskaffe et logistikkbyrå eller subsidiere kostnadene ved registreringsavgifter. Detaljene finnes i den relevante linjeposten.

Kostnadene for enhver sponsing som er direkte knyttet til mat, er utenfor omfanget av offentliggjøringer.

Alle kostnader forbundet med møter som drives alene av selskapet, er utenfor omfanget av offentliggjøringer, bortsett fra gebyrer betalt til det enkelte HCP-et som yter tjenester som talere osv.

Støtte til å delta i møter for HCP

Selskapet støtter at HCP deltar i møter. Selskapet offentliggjør de tilknyttede verdioverføringene opp mot den enkelte deltaker. Der hvor kostnadene ikke anslås individuelt (f.eks. kostnaden for en buss som kjører en gruppe HP fra en flyplass til et konferansested), vil de totale kostnadene fordeles likt mellom alle som får fordelen.

Offentliggjorte kostnader inkluderer transport, registreringsavgifter og innkvartering. Kostnadene knyttet til livsopphold offentliggjøres ikke, men matkostnadene reguleres av strenge industriretningslinjer.

Tilskudd til HO-er som støtte til å delta i medisinske møter

Selskapet blir av og til bedt av HCO-er om å yte økonomisk støtte for å hjelpe sine ansatte med å delta i medisinske møter. Når betalingen assosieres med navngitte personer, utføres offentliggjøringen som om pengene ble overført direkte til navngitt HCP. Dersom selskapet ikke kjenner til navnene på HCP-et som mottar støtten, offentliggjøres den økonomiske støtten opp mot den navngitte HCO-en.

Betalinger på tvers av landegrenser

Selskapet er et globalt selskap som driver virksomhet i mange land, og kan derfor fra tid til annen kontrahere HCP og HCO-er fra ulike land. For disse arrangementene skal offentliggjøringer gjøres i mottakerens land av tilknyttede til Jazz som befinner seg i eller driver virksomhet i dette landet i henhold til lokale lover og forskrifter.

Betalinger til lokale organisasjoner utført av Jazz-enheter som befinner seg i andre land, blir offentliggjort lokalt uavhengig av finansieringskilden.

Pasientorganisasjoner

Alle verdioverføringer til pasientorganisasjoner offentliggjøres direkte på selskapets nettsted Jazz Pharmaceuticals.

Dersom pengene assosieres med et individuelt HCP som jobber for pasientorganisasjonen, vil finansieringen offentliggjøres to ganger – pengene til HCP-et offentliggjøres på den lokale offentliggjøringsplattformen opp mot det individuelle HCP-et; og det samlede prosjektet offentliggjøres på selskapets nettsted opp mot pasientorganisasjonens oppføring.

Selskapets partnere

Som et uavhengig notert selskap, offentliggjør selskapet alle utbetalinger som gjøres direkte fra selskapets bankkonti og noteres i selskapets register som en del av dets normale forretningsdrift.

Selskapet offentliggjør ikke utbetalinger foretatt av sine aksjonærer eller andre interessenter, det være seg enkeltpersoner eller organisasjoner.

Samarbeid ved markedsføringsprosjekter

Når selskapet i fellesskap markedsfører et produkt med et annet farmasøytisk selskap, vil selskapet kun offentliggjøre de utbetalingene som gjøres direkte fra selskapets bankkonti og oppføres i selskapets register som en del av dets normale virksomhet. Verdioverføringer foretatt av dets markedsføringspartnere offentliggjøres separat av disse organisasjonene.