This site is intended for a global audience
Contact Us

Methodological Note – Poland – 2019

Metodologia Ujawniania Informacji

Jazz Pharmaceuticals („Spółka”) będzie upubliczniała wszelkie świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych („HCP”) i organizacji ochrony zdrowia („HCO”) w zgodzie z Kodeksem Przejrzystości Stowarzyszeń Farmaceutycznych w Polsce („Kodeks”). Ten dokument służy podsumowaniu metod, którymi posłużyła się Spółka, wyliczając podane liczby.

Definicje:

1. Organizacje Ochrony Zdrowia („HCO”)

Aby upublicznianie świadczeń było zgodne z zasadami Kodeksu, definicja organizacji ochrony zdrowia przyjęta przez Spółkę obejmuje wszystkie szpitale, Zespoły ds. Zaopatrzenia Zdrowotnego (CCG), Poradnie Lekarzy Rodzinnych (GP) i inne placówki zatrudniające przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) sprawujących opiekę nad pacjentami, udzielających porad lekarskich, lub świadczących usługi administracyjne związane z opieką nad pacjentami. Dodatkowo wszystkie towarzystwa medyczne (międzynarodowe, państwowe i lokalne) oraz wszystkie stowarzyszenia HCP są również objęte definicją organizacji ochrony zdrowia.

Spółki prywatne, takie jak agencje edukacji medycznej, lub agencje świadczące tymczasowe usługi pielęgniarskie itd. nie są objęte definicją organizacji ochrony zdrowia, w szczególności w przypadkach, gdy większość ich pracowników nie jest HCP. Jednakże należy zapoznać się z uwagami do HCP poniżej.

2. Przedstawiciele Zawodów Medycznych („HCP”)

Aby upublicznianie świadczeń było zgodne z zasadami Kodeksu, definicja HCP przyjęta przez Spółkę obejmuje wszystkich pracowników państwowych służb medycznych, niezależnie od ich statusu zawodowego. Dodatkowo Spółka uważa wszystkich wykwalifikowanych przedstawicieli zawodów medycznych za objętych upublicznieniem. Wykwalifikowanym przedstawicielem zawodu medycznego jest osoba, która posiada stosowną licencję medyczną uprawniającą do wykonywania zawodu w Polsce. Status zawodowy przedstawiciela zawodu medycznego nie wpływa na obowiązek upublicznienia świadczeń przez Spółkę, a więc emerytowani HCP są objęci upublicznieniem.

W przypadku gdy HCP są zatrudnieni bezpośrednio i wyłącznie przez Spółkę, ich wynagrodzenie i świadczenia nie są objęte upublicznieniem.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że HCP mają prawo do zrezygnowania z upublicznienia na poziomie indywidualnym (patrz poniżej).

Rodzaje Świadczeń Podlegających Upublicznieniu

  • Darowizny i Dotacje – darowizny i dotacje dla HCO, które mają na celu wsparcie opieki zdrowotnej, włącznie z dotacjami i darowiznami (pieniężnymi i rzeczowymi) dla instytucji, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających HCP i/lub świadczących usługi medyczne.
  • Opłaty na Poczet Pokrycia Kosztów Związanych z Wydarzeniami Branżowymi – opłaty pokrywające koszty związane z udziałem w wydarzeniach branżowych za sprawą HCO lub stron trzecich, włącznie ze sponsorowaniem udziału HCP w tego typu wydarzeniach, jak:
    • opłaty wpisowe;
    • umowy sponsoringu z HCO lub ze stronami trzecimi wyznaczonymi przez HCO do zarządzania wydarzeniem;
    • koszty podróży i zakwaterowania.
  • Honoraria za usługi doradcze i/lub świadczenia wynikające z umów lub związane z umowami pomiędzy Spółką a instytucjami, organizacjami lub stowarzyszeniami zrzeszającymi HCP, na podstawie których powyższe podmioty świadczą jakiegokolwiek rodzaje usług dla Spółki (lub wszystkie inne opłaty niewymienione powyżej). Honoraria i Świadczenia (np. zwrot lub pokrycie kosztów na rzecz instytucji, organizacji lub stowarzyszeń zrzeszających HCP w sposób zgodny z postanowieniami umowy o doradztwo) będą upublicznione jako dwie oddzielne kwoty.

Ochrona danych

HCP: Zgodnie z przepisami o ochronie danych Firma wymaga zgody polskich HCP (Healthcare Professional, pracownik ochrony zdrowia) na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie ich danych osobowych (w tym informacji dotyczących Przekazów wartości majątkowych) w kontekście ujawniania Przekazów wartości majątkowych na ich rzecz. W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych HCP Firma będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

HCP mają w każdej chwili prawo wycofać swoją zgodę na ujawnianie ich danych. W przypadku, gdy nie udzielono zgody lub w przypadku, gdy HCP wycofa swoją zgodę, Firma ujawnia wszystkie Przekazy wartości majątkowych w formie zagregowanej, na podstawie której nie można zidentyfikować HCP.

HCP mają ponadto prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia w dowolnym momencie. HCP mogą skorzystać z przysługującego im prawa dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub wycofania zgody, pisząc do inspektora ochrony danych w firmie na adres dpo@jazzpharma.com.

HCO: W Polsce nie jest wymagana zgoda na ujawnianie Przekazów wartości majątkowych na rzecz HCO (Healthcare Organization, placówka opieki zdrowotnej) ponieważ są one podmiotami prawnymi. Przekazy wartości majątkowych dokonywane przez Firmę na rzecz polskich HCO będą ujawniane w każdym przypadku indywidualnie.

Badania i Rozwój

Wszystkie opłaty związane z badaniami i rozwojem są upubliczniane w formie zagregowanej, zgodnie z Kodeksem.

Waluta

W przypadkach gdy płatności były dokonywane w walucie innej niż Polski Złoty (PLN), podany kurs wymiany będzie zgodny z kursem obowiązującym w dniu, w którym odbyło się przeliczenie waluty. Wszystkie upublicznione dane będą podane w walutach lokalnych, a łączne sumy będą podane w PLN. Łączne sumy w PLN będą obliczane na podstawie kursów obowiązujących w dniu dokonania wpłaty (http://www.xe.com/). Odchylenia będą większe, jeśli do momentu upublicznienia w kursie wymiany walut zajdą znaczące zmiany.

Podatek

Spółka upublicznia świadczenia w netto (tj. bez podatku VAT i podatku zryczałtowanego, chyba że wartość świadczeń netto jest niemożliwa do wyliczenia przez systemy finansowe Spółki).

Data Upublicznienia

Pomiędzy datą zatwierdzenia płatności przez Spółkę a datą, w której możliwe jest dokonanie płatności istnieje nieuniknione opóźnienie. Spółka upubliczni szczegóły dotyczące płatności w dniu dokonania wpłaty, a nie w dniu wykonania świadczenia.

Wieloletnie Projekty

W przypadkach gdy projekty będą trwały kilka lat, Spółka będzie deklarowała płatności stosownie do lat, w których dokonywane były poszczególne części płatności. A więc projekt trwający 2 lata kalendarzowe i obejmujący w tym czasie kilka pojedynczych Świadczeń będzie podlegał dwóm upublicznieniom; po jednym na każdy rok kalendarzowy, z których każde będzie deklarowało wysokość świadczeń za dany rok kalendarzowy.

Płatności na Cele Charytatywne

Może się zdarzyć, że HCP świadczący usługi na rzecz Spółki wyrazi chęć, by jego honorarium zostało przekazane na cele charytatywne. Standardowo Spółka na to nie zezwala, a wszystkie płatności są dokonywane bezpośrednio na rzecz HCP. W wyjątkowych okolicznościach zatwierdzenia płatności na cele charytatywne płatność będzie upubliczniona jako płatność na rzecz HCP, który świadczył usługę.

Płatności na rzecz HCO za Usługi Świadczone przez Indywidualnych HCP

Może się zdarzyć, że HCO będzie wymagała, aby wszystkie umowy dotyczące usług świadczonych przez jej HCP były zakontraktowane z HCO, a nie z poszczególnymi HCP.

W przypadku gdy Spółka zakontraktuje świadczenie usługi przez indywidualnego HCP, płatność uzyskana przez tego HCP będzie upubliczniona w jego wpisie. Każda „opłata urzędowa” naliczona przez HCO zostanie upubliczniona jako płatność za usługi przez nią świadczone.

Jeśli HCP nie otrzyma żadnej dodatkowej płatności za usługę (np. ponieważ przemawia na spotkaniu podczas swoich godzin pracy), wtedy całość płatności dokonanej przez Spółkę zostanie upubliczniona jako płatność na rzecz organizacji ochrony zdrowia za świadczone usługi.

Spółki Prywatne i Zarejestrowane Organizacje Charytatywne

Jeśli HCP prowadzi spółkę prywatną lub osobową, organizację charytatywną itd. w celach dochodowych, wszelkie płatności na rzecz takiej organizacji będą na potrzeby upublicznienia traktowane jako płatności bezpośrednio na rzecz HCP.

Podobnie w przypadku organizacji, których większość pracowników lub zakontraktowanych dostawców usług składa się z HCP, pełna kwota płatności na rzecz takiej organizacji związana z usługami świadczonymi przez indywidualnego HCP będzie traktowana jako bezpośrednia płatność na rzecz tego HCP.

Płatności na rzecz Podmiotów Trzecich za Usługi Świadczone przez Indywidualnych HCP

Spółka regularnie wchodzi we współpracę z agencjami marketingowymi, agencjami PR itd. w celu uzyskania usług związanych ze swoją działalnością. Może się zdarzyć, że praca zlecona przez Spółkę będzie zakontraktowana na zewnątrz indywidualnemu HCP. Polityka Spółki stanowi, że wszelkie tego typu usługi muszą być ujawnione Spółce przez zakontraktowany podmiot świadczący usługi. Spółka upubliczni wszystkie płatności na rzecz indywidualnych HCP przez podmioty świadczące jej usługi tak, jak gdyby płatności były dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz danego HCP.

Medyczne Granty Edukacyjne na rzecz Niezależnych Spółek

Może się zdarzyć, że Spółka zaproponuje niezależnym spółkom finansowanie prowadzonych przez nie projektów związanych z edukacją medyczną. Zasady opisujące tego typu finansowanie przez Spółkę wymagają, aby Spółka nie miała wpływu na szczegóły prowadzonego projektu. Spółka nie byłaby poinformowana o tym, czy i który HCP brał udział w danym projekcie. Z tego powodu Spółka upublicznia Świadczenia związane z tego typu projektami jako płatności na rzecz HCO.

Płatności na poczet Spotkań

Spółka będzie upubliczniała wszelkie płatności dokonane na rzecz stowarzyszeń medycznych, HCO itd. w związku ze spotkaniami. Ten zapis obejmuje bezpośrednie finansowanie, takie jak sponsoring lub prawo do postawienia stoiska wystawienniczego, i pomoc pośrednią, taką jak zapewnienie agencji logistycznej lub subsydiowanie opłat wpisowych. Szczegóły są podane w stosownym wpisie.

Koszty sponsoringu bezpośrednio związane z pożywieniem nie są objęte upublicznieniem.

Wszystkie koszty związane ze spotkaniami organizowanymi tylko przez Spółkę nie są objęte upublicznieniem, za wyjątkiem honorariów wypłaconych poszczególnym HCP, którzy na nich przemawiali itd.

Sponsorowanie Udziału HCP w Spotkaniach

Spółka wspomaga udział HCP w spotkaniach. Spółka będzie upubliczniała wszelkie związane ze spotkaniami świadczenia jako świadczenia na rzecz poszczególnego uczestnika. W przypadku gdy koszty nie będą wyszczególnione na poziomie indywidualnym (na przykład koszt autobusu transportującego grupę HCP z lotniska do miejsca konferencji), łączny koszt będzie równo podzielony pomiędzy osoby korzystające ze świadczenia.

Upublicznione koszty obejmują transport, opłaty wpisowe i zakwaterowanie. Koszty związane z subsydiowaniem nie będą upubliczniane, ale koszty posiłków są ściśle regulowane przez wytyczne branżowe.

Granty dla HCO na poczet Wspierania Udziału w Spotkaniach Medycznych

Zdarza się, że HCO wystosowuje wniosek do Spółki o wsparcie udziału pracowników HCO w spotkaniach medycznych. W przypadku gdy dokonywana wtedy płatność może być powiązana z konkretnym HCP, upublicznione świadczenie traktuje się jako świadczenie na rzecz tego HCP. Jeśli Spółka nie zna danych osobowych HCP korzystających ze świadczenia, pomoc finansowa jest upubliczniana jako świadczenie na rzecz konkretnego HCO.

Płatności Transgraniczne

Spółka jest firmą globalną działającą w wielu państwach, dlatego od czasu do czasu może kontraktować HCP i HCO z innych państw. W takich przypadkach publikacje świadczeń będą odbywały się w państwie, w którym działa dany świadczeniobiorca i będą dokonywane przez jednostki stowarzyszone z Jazz mieszczące się lub działające na terenie danego państwa, na zasadach i prawach w nim obowiązujących.

Płatności dokonywane przez jednostki Jazz mieszczące się w innych państwach na rzecz lokalnych organizacji są publikowane lokalnie, bez względu na źródło finansowania.

Stowarzyszenia Pacjentów

Wszystkie Świadczenia na rzecz stowarzyszeń pacjentów są upubliczniane na stronie internetowej Spółki Jazz Pharmaceuticals.

Jeśli świadczenie jest dokonywane na rzecz indywidualnego HCP współpracującego ze stowarzyszeniem pacjentów, świadczenie zostanie upublicznione dwukrotnie – świadczenie na rzecz HCP zostanie upublicznione na lokalnej platformie jako świadczenie na rzecz tego HCP; a całość projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki jako świadczenie na rzecz stowarzyszenia pacjentów.

Wspólnicy Spółki

Jako spółka niezależna Spółka upublicznia wszelkie płatności dokonane bezpośrednio z kont bankowych Spółki i zaksięgowane w dokumentach Spółki jako część jej zwyczajnej działalności.

Spółka nie upublicznia płatności dokonywanych przez jej udziałowców lub innych interesariuszy, bez względu na to, czy są oni osobami czy organizacjami.

Projekty Współpracy Marketingowej

W przypadku gdy Spółka reklamuje produkt wspólnie z inną Spółką farmaceutyczną, Spółka będzie deklarowała jedynie te płatności, które zostały dokonane bezpośrednio z kont bankowych Spółki i zaksięgowane w dokumentach Spółki jako część jej zwyczajnej działalności. Świadczenia dokonane przez innych uczestników współpracy marketingowej niż Spółka będą upubliczniane osobno przez dane organizacje.