This site is intended for a global audience
Contact Us

Methodological Note – Sweden 2019

Metodik för offentliggörande

Jazz Pharmaceuticals (“Företaget”) kommer att avslöja alla värden som överförs till vårdpersonal (“HCPs”) och hälso-och sjukvårdsorganisationer (“HCOs”) i enlighet med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och EFPIA-koden (“Code”).

Detta dokument sammanfattar företagets förfarande för registrering och offentlig rapportering av denna information i enlighet med gällande utgåvor av LIF-transparenskoden

Definitioner:

1. Hälso- och sjukvårdsorganisation(er)

I syfte att publicera sin information enligt koden har företaget definierat sjukvårdsorganisationer som alla juridiska personer som är hälso- och sjukvård, medicinska eller vetenskapliga förening eller organisation (oavsett juridisk eller organisatorisk form), t.ex. ett sjukhus, klinik, stiftelse, universitet eller annan undervisningsinstitution eller lärt samhälle (utom för patienten organisationer inom ramen för EFPIA-koden) vars affärsadress, plats inkorporering eller primär verksamhetsplats är i Sverige eller genom vilken en eller flera HCP: er tillhandahålla tjänster.

2. Sjukvårdspersonal

För att publicera sin information i enlighet med koden har företaget inkluderat alla fysiska personer som är medlemmar i medicin, tandvård, apotek eller omvårdnadsyrken eller någon annan person som under sin yrkesutövare aktiviteter, får föreskriva, köpa, leverera, rekommendera eller administrera ett läkemedel och vars huvudsakliga praxis, huvudsakliga yrkesadress eller plats för inrättande är i Sverige. För undvikande av tvivel inkluderar definitionen av HCP: alla tjänstemän eller anställda i en regering byrå eller annan organisation (vare sig inom offentlig eller privat sektor) som kan föreskriva, köpa, leverera eller administrera läkemedel och alla anställda i ett medlemsföretag vars huvudsakliga yrke är ett praktiserande HCP, men utesluter alla andra anställda i ett medlemsföretag och en grossist eller distributör av läkemedel

Kategorier för offentliggörande

  • Donationer och bidrag – donationer och bidrag till sjukvårdsorganisationer, inklusive donationer och bidrag (antingen kontanter eller naturaförmåner) till institutioner, organisationer eller föreningar som består av hälso- och sjukvårdspersonal och/eller som tillhandahåller hälso- och sjukvård.
  • Bidrag till kostnader relaterade till evenemang – bidrag till kostnader relaterade till evenemang, genom sjukvårdsorganisationer eller tredje part, inklusive sponsring till hälso- och sjukvårdspersonal för att delta i evenemang, såsom:
    • Registreringsavgifter
    • Sponsringsavtal med sjukvårdsorganisationer eller med tredje part som utsetts av en sjukvårdsorganisation för att hantera ett evenemang
    • Resor och boende
  • Avgifter som erhållits för konsulttjänster och/eller värdeöverföringar till följd av eller i samband med ett avtal mellan företaget och institutioner, organisationer eller sammanslutningar av hälso- och sjukvårdspersonal enligt vilket sådana institutioner, organisationer eller sammanslutningar tillhandahåller någon typ av tjänster till företaget (eller andra avgifter som inte omfattas av tidigare kategorier). Avgifter och värdeöverföringar (t.ex. relaterade kostnader som återbetalas till eller betalas på uppdrag av institutioner, organisationer eller sammanslutningar av hälso- och sjukvårdspersonal enligt överenskommelsen om rådgivning) kommer att offentliggöras som två separata belopp.

Dataskydd

I enlighet med lagar om dataskydd och lokala uppförandekoder kräver företaget samtycke av svensk sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer för att samla in, behandla och publicera sina personuppgifter (inklusive information om värdeöverföringar) i samband med utlämnande av värdeöverföringar till dem. I samband med insamling och behandling av personuppgifter från vårdpersonal och sjukvårdsorganisationer måste företaget följa alla tillämpliga lagar om dataskydd.

Enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal samt sjukvårdsorganisationer har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att deras information lämnas ut. Om samtycke inte har lämnats eller om enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal eller sjukvårdsorganisationer drar tillbaka sitt samtycke, ska företaget offentliggöra alla värdeöverföringar som gjorts till dem via en global översikt som inte identifierar dem.

Enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal eller sjukvårdsorganisationer har också rätt att när som helst begära tillgång till och rättelse eller radering av deras personuppgifter. Enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal eller sjukvårdsorganisationer kan utöva någon av sina rättigheter att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter eller dra tillbaka sitt samtycke genom att kontakta företagets dataskyddsombud via e-post på dpo@jazzpharma.com.

Forskning och utveckling

Alla betalningar i samband med FoU redovisas som totalsiffror i enlighet med koden.

Valuta

Om betalningarna gjordes i en annan valuta än svenska kronor, betyder valutakursen exakt densamma i Swedisk Krona som vid konverteringsdagen. All information inklusive kategorisummor visas i svenska kronor. Summan av den svenska kronan beräknas med hjälp av växelkursen (http://www.xe.com/). Variationerna blir större om det har skett betydande valutakursförändringar under rapporteringsperioden.

Skatt

Företaget rapporterar värdeöverföringar som netto (dvs. utan mervärdesskatt eller källskatt såvida det inte är möjligt att samla in nettovärden genom Bolagets finansiella system).

Rapporteringsdatum

Det finns en oundviklig försening mellan det datum då en betalning godkänns inom bolaget och det datum då betalningen kan göras. Företaget kommer att offentliggöra uppgifter om betalningen den dag betalningen gjordes och inte den dag verksamheten genomfördes.

Fleråriga projekt

Om projekten löper under flera år, ska bolaget ange det betalningsbelopp som är relevant för det år då varje del av betalningen gjordes. Ett projekt som sträcker sig över två kalenderår och omfattar flera individuella värdeöverföringar under samma tid kommer således att ha två tillhörande upplysningar; en för varje kalenderår som visar värdet av överföringen som gjorts under det specifika kalenderåret.

Betalningar till välgörenhet

Ibland kan en hälso- och sjukvårdsperson som har tillhandahållit en tjänst till företaget begära att hens avgift betalas till välgörenhet. Normalt tillåter inte företaget detta och alla betalningar görs direkt till hälso- och sjukvårdspersonen. I de undantagsfall då en betalning till välgörenhet har godkänts kommer offentliggörandet att göras mot den enskilde hälso- och sjukvårdspersonen som har tillhandahållit tjänsten.

Betalningar till hälso- och sjukvårdspersonal för tjänster som tillhandahålls av enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonalen

Ibland kommer en sjukvårdsorganisation att insistera på att alla tjänster som tillhandahålls av dess anställda hälso- och sjukvårdspersonal inte kan avtalas med enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonalen utan måste vara en tjänst som avtalas genom sjukvårdsorganisationen.

I händelse av att företaget tecknar avtal om tjänsterna för en namngiven person bland hälso- och sjukvårdspersonalen, kommer den avgift som mottagits av hälso- och sjukvårdspersonen att offentliggöras under posten för samma person. Alla ”administrationsavgifter” som tas ut av sjukvårdsorganisationen kommer att redogöras som en avgift för tjänsten till den organisationen.

Om den enskilda personen bland hälso- och sjukvårdspersonalen inte får någon extra betalning för tjänsten (t.ex. eftersom de talar vid ett möte under normal arbetstid) kommer i så fall hela det belopp som betalas av företaget att redovisas mot vårdorganisationen som en avgift för tjänsten.

Privata företag och associerade välgörenhetsorganisationer

Om en person bland hälso- och sjukvårdspersonalen driver ett privat företag eller ett delägarskap, en välgörenhetsorganisation etc., i ett syfte som påverkar deras privata inkomster kommer alla betalningar till den organisationen att betraktas för offentliggörande och alltså som en direkt betalning till den enskilde personen bland hälso- och sjukvårdspersonalen.

På samma sätt gäller att för organisationer där majoriteten av de anställda eller kontraktsanställda leverantörerna består av hälso- och sjukvårdspersonal så kommer det fulla värdet av de betalningar som görs till sådana organisationer i samband med en namngiven eller identifierbar persons tjänster att betraktas som om det vore en direkt betalning till hälso- och sjukvårdspersonalen.

Betalningar till tredjepartsorganisationer för tjänster som tillhandahålls av enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonalen

Bolaget kontrakterar regelbundet med reklambyråer och PR-byråer m.m. för tjänster relaterade till sin verksamhet. Ibland kan det arbete som företaget beställer kontrakteras ut till en enskild hälso- och sjukvårdsperson. Bolagets policy är att alla sådana tjänster måste redovisas för Bolaget av den kontrakterade tjänstebyrån. Bolaget kommer att redovisa alla betalningar som gjorts till den enskilda hälso- och sjukvårdspersonen av tjänstebyrån som om betalningen hade gjorts direkt av Bolaget till hälso- och sjukvårdspersonen.

Medicinska utbildningsbidrag till oberoende företag

Ibland kan oberoende företag kontaktas av bolaget för att tillhandahålla finansiering i samband med medicinska utbildningsprojekt. Reglerna för bolagets finansiering under dessa omständigheter kräver att bolaget inte har något inflytande över detaljerna i projektet. Företaget skulle inte veta om eller vilken hälso- och sjukvårdspersonal som varit inblandade i sådana projekt. Som sådan, kommer Företaget att redovisa värdeöverföringar relaterade till denna typ av projekt som betalningar till sjukvårdsorganisationer.

Bidrag till möten

Företaget kommer att redovisa alla betalningar som gjorts till medicinska föreningar, sjukvårdsorganisationer etc i samband med möten. Detta inkluderar direkt finansiering såsom sponsoravgifter eller rätt att bygga en monter, och indirekt stöd såsom att tillhandahålla en logistikbyrå eller subventionera kostnaden för registreringsavgifter. Detaljerna finns i den relevanta posten.

Kostnaden för sponsorskap som är direkt kopplade till livsmedel ligger utanför redovisningsplikten.

Alla kostnader i samband med möten som drivs enbart av företaget omfattas inte av redovisningsplikten, förutom de avgifter som betalas till enskilda hälso- och sjukvårdspersoner som tillhandahåller tjänster som talare m.m.

Sponsring för hälso- och sjukvårdspersonal att delta i möten

Företaget stödjer hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro vid möten. Företaget kommer att redovisa de associerade värdeöverföringarna mot den enskilda deltagaren. Om kostnaderna inte anges post för post (t.ex. kostnaden för busstransport av som en grupp med hälso- och sjukvårdspersonal från en flygplats till en konferenslokal) kommer de totala kostnaderna att fördelas lika mellan alla dem som tar del av förmånen.

Redovisade kostnader inkluderar transport, registreringsavgifter och boende. Kostnader i samband med dagtraktamenten redovisas inte, men måltidskostnaderna regleras av stränga branschriktlinjer.

Bidrag till sjukvårdsorganisationer för stöd för att delta i läkarkonferenser

Det kan förekomma att Företaget ombeds av en sjukvårdsorganisation att ge ekonomiskt stöd för att hjälpa sina anställda att delta i läkarkonferenser. Om betalningen är kopplad till namngivna personer görs redovisningen som om pengarna överfördes direkt till den namngivna hälso- och sjukvårdspersonen. Om företaget inte känner till namnen på den hälso- och sjukvårdspersonal som får stödet, redovisas det ekonomiska stödet mot den namngivna sjukvårdsorganisationen.

Gränsöverskridande betalningar

Företaget är en global verksamhet som bedriver verksamhet i många länder och kan därför från tid till annan kontraktera hälso- och sjukvårdspersonal samt sjukvårdsorganisationer från olika länder. För dessa arrangemang kommer redovisning att göras i mottagarens land av Jazz-filialen som är belägen eller verksam i landet enligt lokala lagar och förordningar.

Betalningar som görs till lokala organisationer av Jazz-enheter i andra länder redovisas lokalt oavsett finansieringskälla.

Patientorganisationer

Alla värdeöverföringar till patientorganisationer offentliggörs direkt på företagets webbplats Jazz Pharmaceuticals.

Om pengarna är kopplade till en enskild person bland hälso- och sjukvårdspersonalen som arbetar med patientorganisationen, så kommer finansieringen att redovisas två gånger – pengarna för en enskilde hälso- och sjukvårdspersonen kommer att redovisas på den lokala informationsplattformen mot den enskilde hälso- och sjukvårdspersonen; och det övergripande projektet kommer att redovisas på Företagets webbplats under patientorganisationens post.

Bolagets samarbetspartner

Som ett självständigt börsnoterat bolag redovisar Företaget alla betalningar som görs direkt från Företagets bankkonton och som noteras i Företagets bokföring som en del av dess normala verksamhet.

Företaget redovisar inte betalningar som gjorts av dess aktieägare eller andra intressenter, vare sig de är enskilda personer eller organisationer.

Sammarknadsföringsprojekt

Om företaget gemensamt marknadsför en produkt med ett annat läkemedelsföretag, kommer företaget endast att redovisa de betalningar som görs direkt från företagets bankkonton och som införs i företagets bokföring som en del av dess normala verksamhet. Värdeöverföringar som görs av dess sammarknadsföringspartners kommer att redovisas separat av dessa organisationer.