This site is intended for a global audience
Contact Us

Metodik för offentliggörande

Jazz Pharmaceuticals (“Företaget”) kommer att offentliggöra alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal (“HCPs”) och hälso- och sjukvårdsorganisationer (“HCOs”) i enlighet med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) etiska regelverk och EFPIA-koden för offentliggörande av värdeöverföringar från läkemedelsföretag (“Koden”).

Detta dokument sammanfattar företagets tillvägagångssätt för registrering och offentlig rapportering av värdeöverföringar information i enlighet med gällande av LIFs etiska regelverk.

Definitioner:

1. Hälso- och sjukvårdsorganisation(er)

I syfte att publicera sin information enligt koden har företaget definierat sjukvårdsorganisationer som alla juridiska personer som är hälso- och sjukvård, medicinsk eller vetenskaplig förening eller organisation (oavsett juridisk eller organisatorisk form), såsom sjukhus, klinik, stiftelse, universitet eller annan undervisningsinstitution eller yrkesorganisation (med undantag för patientorganisationer inom ramen för EFPIA-koden) vars yrkesadress, etableringsort eller primär verksamhetsplats finns i Sverige eller genom vilken en eller flera HCPer tillhandahåller tjänster.

2. Hälso- och Sjukvårdspersonal

För att publicera sin information i enlighet med koden har företaget inkluderat alla fysiska personer som är yrkesverksamma inom medicin, tandvård, apotek eller omvårdnadsyrken, eller andra personer som i sin yrkesutövning kan förskrivning, köpa, leverera, rekommendera eller administrera läkemedel och vars huvudsakliga verksamhet, huvudsakliga yrkesadress eller etableringsort finns i Sverige. För undvikande av oklarheter omfattar definitionen av HCP följande: varje tjänsteman eller anställd i en offentlig eller annan organisation (oavsett inom den offentliga eller privata sektorn) som får förskriva, köpa, tillhandahålla eller administrera medicinska produkter och alla anställda i ett medlemsföretag vars huvudsakliga arbetsuppgift är som praktiserande HCP, men omfattar inte alla andra anställda i ett medlemsföretag, och en grossist eller distributör av läkemedel.

Värdeöverföring

Direkta och indirekta värdeöverföringar, i kontanter, natura eller annars, som sker i samband med utvecklingen och försäljningen av receptbelagda läkemedel för användning av människor, oavsett om det sker i marknadsföringssyfte eller annars. Direkta värdeöverföringar är sådana överföringar som sker direkt av ett Medlemsföretag till förmån för en Mottagare. Indirekta värdeöverföringar är sådana som sker på uppdrag av ett Medlemsföretag till förmån för en Mottagare, eller värdeöverföringar som sker genom en tredje part där Medlemsföretaget känner till eller kan identifiera den HCP/HCO som kommer att dra nytta av Värdeöverföringen.

Rapporteringskatergorier

  • Donationer och bidrag – donationer och bidrag till sjukvårdsorganisationer, inklusive donationer och bidrag (antingen kontanter eller naturaförmåner) till institutioner, organisationer eller föreningar som består av hälso- och sjukvårdspersonal och/eller som tillhandahåller hälso- och sjukvård.
  • Bidrag till kostnader relaterade till evenemang – bidrag till kostnader relaterade till evenemang, genom sjukvårdsorganisationer eller tredje part, inklusive sponsring till hälso- och sjukvårdspersonal för att delta i evenemang, såsom:
    • Registreringsavgifter
    • Sponsringsavtal med sjukvårdsorganisationer eller med tredje part som utsetts av en sjukvårdsorganisation för att hantera ett evenemang
    • Resor och boende
  • Avgifter som erhållits för konsulttjänster och/eller värdeöverföringar till följd av eller i samband med ett avtal mellan företaget och institutioner, organisationer eller sammanslutningar av hälso- och sjukvårdspersonal enligt vilket sådana institutioner, organisationer eller sammanslutningar tillhandahåller någon typ av tjänst till företaget (eller andra avgifter som inte omfattas av tidigare kategorier). Avgifter och värdeöverföringar (t.ex. relaterade kostnader som återbetalas till eller betalas på uppdrag av institutioner, organisationer eller sammanslutningar av hälso- och sjukvårdspersonal enligt överenskommelsen om rådgivning) kommer att offentliggöras som två separata belopp.

Dataskydd

I enlighet med lagar om dataskydd och lokala uppförandekoder kräver företaget samtycke av svensk sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer för att samla in, behandla och publicera personuppgifter (inklusive information om värdeöverföringar) i samband med utlämnande av värdeöverföringar gjorda till dem. I samband med insamling och behandling av personuppgifter från vårdpersonal och sjukvårdsorganisationer måste företaget följa alla tillämpliga lagar om dataskydd.
Enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal samt sjukvårdsorganisationer har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att deras information lämnas ut. Om samtycke inte har lämnats eller om enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal eller sjukvårdsorganisationer drar tillbaka sitt samtycke, ska företaget offentliggöra alla värdeöverföringar som gjorts till dem via en aggregerad översikt som inte identifierar dem.
Enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal eller sjukvårdsorganisationer har också rätt att när som helst begära tillgång till, rättelse eller radering av deras personuppgifter. Enskilda personer bland hälso- och sjukvårdspersonal eller sjukvårdsorganisationer kan utöva sina rättigheter att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter, eller dra tillbaka sitt samtycke genom att kontakta företagets dataskyddsombud via e-post på dpo@jazzpharma.com.

Forskning och utveckling

Alla betalningar i samband med FoU redovisas som totala summan i enlighet med koden.

Valuta

Om betalningarna gjorts i en annan valuta än svenska kronor, betyder det att valutakursen är exakt densamma i Svenska Kronor som vid växlingsdagen. All information inklusive kategorisummor visas i svenska kronor. Summan av den svenska kronan beräknas med hjälp av växelkursen (http://www.xe.com/). Variationerna blir större om det har skett betydande valutakursförändringar under rapporteringsperioden.

Skatt

Företaget rapporterar värdeöverföringar som netto (dvs. utan mervärdesskatt eller källskatt såvida det inte är möjligt att samla in nettovärden genom Bolagets finansiella system).

Rapporteringsdatum

Det finns en oundviklig försening mellan det datum då en betalning godkänns inom bolaget och det datum då betalningen kan genomföras. Företaget kommer att offentliggöra uppgifter om betalningen den dag betalningen gjorts och inte den dag verksamheten genomförts.

Fleråriga projekt

Om projekten löper under flera år, ska bolaget ange det betalningsbelopp som är relevant för det år då varje del av betalningen görs. Ett projekt som sträcker sig över två kalenderår och omfattar flera individuella värdeöverföringar under samma tid kommer således att ha två tillhörande upplysningar; en för varje kalenderår som visar värdet av överföringen som gjorts under det specifika kalenderåret.

Betalningar till välgörenhet

Ibland kan en hälso- och sjukvårdsperson som har tillhandahållit en tjänst till företaget begära att hens avgift betalas till välgörenhet. Normalt tillåter inte företaget detta och alla betalningar görs direkt till hälso- och sjukvårdspersonen. I de undantagsfall då en betalning till välgörenhet har godkänts kommer offentliggörandet att göras mot den enskilde hälso- och sjukvårdspersonen som har tillhandahållit tjänsten.

Betalningar till hälso- och sjukvårdsorganisationer för tjänster som utförts av hälso- och sjukvårdspersonal

Ibland kommer en HCO att insistera på att alla tjänster som tillhandahålls av dess anställda inte kan avtalas med den enskilda HCP utan måste vara en tjänst som avtalats genom HCO.I händelse av att företaget tecknar avtal för tjänsterna för en namngiven HCP, kommer den avgift som mottagits av HCPn att offentliggöras under posten för den anställda. Alla ”administrationsavgifter” som tas ut av sjukvårdsorganisationen kommer att redogöras som en avgift för tjänsten till organisationen.

Om HCPn inte får någon extra betalning för den utförda tjänsten (t.ex. om tjänsten utförs under ordinarie arbetstid) kommer hela beloppet som betalas av företaget att redovisas under hälso- och sjukvårdsorganisationen som en avgift för tjänsten.

Privata företag och associerade välgörenhetsorganisationer

Värdeöverföringar i form av löneutbetalningar till individ samt omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas under HCP.

Arvoden och omkostnader som faktureras från enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag redovisas under HCO.

Betalningar till tredjepartsorganisationer för tjänster som tillhandahålls av HCPs

Bolaget kontrakterar regelbundet med reklambyråer och PR-byråer m.m. för tjänster relaterade till verksamheten. Ibland kan det arbete som företaget beställer kontrakteras ut till en enskild hälso- och sjukvårdsperson. Bolagets policy är att alla sådana tjänster måste redovisas för Bolaget av den kontrakterade tjänstebyrån. Bolaget kommer att redovisa alla betalningar som gjorts till den HCPn av tredje part som om betalningen hade gjorts direkt av Bolaget till HCPn.

Medicinska utbildningsbidrag till oberoende företag

Ibland kan oberoende företag kontaktas av bolaget för att tillhandahålla finansiering i samband med medicinska utbildningsprojekt. Reglerna för bolagets finansiering under dessa omständigheter kräver att bolaget inte har något inflytande över detaljerna i projektet. Företaget skulle inte veta om eller vilka anställda som varit inblandade i sådana projekt. Där av kommer Företaget att redovisa värdeöverföringar relaterade till denna typ av projekt som betalningar till sjukvårdsorganisationer.

Bidrag till möten

Företaget kommer att redovisa alla betalningar som gjorts till medicinska föreningar, sjukvårdsorganisationer etc i samband med möten. Detta inkluderar direkt finansiering såsom sponsoravgifter eller avgifter för utställning, och indirekt stöd såsom kostnader för logistikhjälp. Detaljerna finns inkluderade i aktuell kostnadskategori.

Kostnaden för förtäring, t.ex. lunch och middag i samband med sammankomster, behöver inte rapporteras

Alla kostnader i samband med möten som drivs enbart av företaget omfattas inte av redovisningsplikten, förutom de avgifter som betalas till enskilda hälso- och sjukvårdspersoner som tillhandahåller tjänster som talare m.m.

Sponsring av hälso- och sjukvårdspersonal att delta i möten

Konferensavgifter samt resor och logi i samband med konferenser är inte relevant för Sverige då det från och med den 1 jan 2015 inte längre är tillåtet för läkemedelsföretag att delfinansiera detta.

Företaget anordnar möten för HCPer inom olika ämnesområden, såsom utbildning inom ett visst terapiområde eller vetenskaplig sammankomst. HCPers kunskap och expertis behövs ofta för att genomföra dessa möten. Företaget kan komma att betala ett arvode till varje föredragshållare som kontrakteras och kan komma att betala för resa till och uppehälle på den plats där mötet hålls till föredragshållaren.

Gränsöverskridande aktiviteter och betalningar

Företaget är en global verksamhet som bedriver verksamhet i många länder och kan därför ibland kontraktera hälso- och sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvårdsorganisationer från olika länder. För dessa arrangemang kommer redovisning att göras i mottagarens land av Jazz-filialen, som är belägen eller verksam i landet, enligt lokala lagar och förordningar.

Betalningar som görs till lokala organisationer av Jazz-enheter i andra länder redovisas lokalt oavsett finansieringskälla.

Patientorganisationer

Alla värdeöverföringar till patientorganisationer offentliggörs direkt på företagets webbplats Jazz Pharmaceuticals.

Om pengarna är kopplade till en enskild HCP som arbetar med patientorganisationen, så kommer finansieringen att redovisas två gånger – pengarna för en enskild hälso- och sjukvårdsperson kommer att redovisas på den lokala informationsplattformen under den enskilde HCPn; och det övergripande projektet kommer att redovisas på Företagets webbplats under patientorganisationens post.

Bolagets samarbetspartner

Som ett självständigt börsnoterat bolag redovisar Företaget alla betalningar som görs direkt från Företagets bankkonton och som noteras i Företagets bokföring som en del av dess normala verksamhet.

Företaget redovisar inte betalningar som gjorts av dess aktieägare eller andra intressenter, vare sig de är enskilda personer eller organisationer.

Sammarknadsföringsprojekt

Om företaget gemensamt marknadsför en produkt med ett annat läkemedelsföretag, kommer företaget endast att redovisa de betalningar som görs direkt från företagets bankkonton och som redovisas i företagets bokföring som en del av dess normala verksamhet. Värdeöverföringar som görs av dess marknadsföringspartners kommer att redovisas separat av dessa organisationer.