This site is intended for a global audience
Contact Us

Privacy Statement – Swedish

Last Updated: February 13, 2023

JAZZ PHARMACEUTICALS – SEKRETESSMEDDELANDE

Inledning

Jazz Pharmaceuticals, plc och dess dotterbolag och närstående företag inklusive GW Pharmaceuticals företag (”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra”) är medvetna om hur viktig användarnas personliga integritet är och åtar oss att respektera och skydda den. Detta sekretessmeddelande avser vår insamling och användning av personuppgifter via våra webbplatser eller mobilappar (gemensamt kallade ”webbplatsen”) och genom våra affärsrelaterade offlinekontakter med dig.

Läs detta sekretessmeddelande noga så att du förstår hur vi behandlar personuppgifter. Om du inte godtar vår användning av dina personuppgifter som den beskrivs i detta sekretessmeddelande ska du inte använda webbplatsen eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till oss.

Om du arbetar som vårdpersonal inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området), Storbritannien, Kanada eller Australien behöver du läsa vårt särskilda dataskyddsmeddelande för vårdpersonal här.

Om du är bosatt i Kalifornien, USA, kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in från eller om dig genom dina interaktioner – online och offline – med våra produkter eller tjänster i avsnittet Tilläggsmeddelande för konsumenter i Kalifornien genom att klicka här.

Om du är politiker, offentlig tjänsteman, beslutsfattare, lagstiftare, journalist, patientföreträdare eller en enskild person som arbetar för patientgrupper- och organisationer eller vars beslut eller synpunkter direkt eller indirekt påverkar hälsa och medicin och du är hemmahörande i EES eller Storbritannien, ber vi dig vänligen läsa vårt särskilda meddelande om statliga angelägenheter och dataskydd för offentlig politik här.

På grund av vårt åtagande att skydda dina personuppgifter utvärderar vi emellanåt våra sekretesspolicyer och -rutiner i syfte att förbättra och vidareutveckla dem. Om vi gör väsentliga förändringar i detta sekretessmeddelande underrättar vi dig genom ett meddelande som anslås väl synligt på denna webbplats innan ändringen träder i kraft.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig som person eller är kopplade till en identifierbar person. Vi kan komma att samla in och behandla följande typer av personuppgifter om dig:

 • Uppgifter (som namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, yrkeskvalifikationer, födelsedatum, personnummer) som du lämnar ut genom att fylla i formulär på webbplatsen, inklusive om du registrerar dig, överför eller skickar in material via webbplatsen eller deltar i tävlingar eller kampanjer som vi sponsrar.
 • Uppgifter om ditt användarnamn och lösenord i samband med en funktion för kontoinloggning.
 • Innehållet i alla meddelanden som du skickar till oss, till exempel om du rapporterar ett problem eller hör av dig för att ställa frågor, lämna synpunkter eller diskutera farhågor som du kan tänkas ha om webbplatsen och dess innehåll.
 • Uppgifter som du lämnar ut i samband med ett assistans- eller stödprogram för patienter.
 • Uppgifter som du lämnar när du medverkar i diskussionsforum eller andra funktioner på sociala medier som är kopplade till webbplatsen.
 • Uppgifter från enkäter som vi från tid till annan lägger ut på webbplatsen för forskningsändamål, förutsatt att du väljer att besvara eller medverka i dem.
 • Uppgifter som vi samlar in från dig offline i samband med affärsrelaterade kontakter med dig, till exempel om du lämnar ut uppgifter till oss vid ett branschevenemang eller under ett telefonsamtal (observera att detta sekretessmeddelande inte omfattar uppgifter som vi samlar in i samband med våra kliniska prövningar eftersom de regleras av separata villkor och avtal).
 • Uppgifter som du tillhandahållit oss i samband med förfrågningar angående medicinsk uppgifter.
 • Uppgifter för spårning och övervakning av produktklagomål.
 • Uppgifter för spårning och övervakning av biverkningar. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, eller i Kanada, läs vår dedikerade integritetsnotis om farmakovigilans här.

Vi måste samla in dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla dig den efterfrågade tjänsten, inklusive tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. Genom att lämna ut dina personuppgifter till oss via webbplatsen godtar du villkoren i detta sekretessmeddelande och att motta meddelanden och andra utskick från oss. Om du väljer att inte lämna ut personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Det kan även hända att vi får dina personuppgifter från andra källor, vilka kan inkludera kommersiellt tillgängliga källor som offentliga databaser och datasammanställningar i den utsträckning det tillåts enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Vidare samlar vi automatiskt in grundläggande teknisk information från alla som besöker webbplatsen. Vi samlar in tekniska data under ditt besök på webbplatsen med hjälp av våra automatiska datainsamlingsverktyg, vilka kan omfatta cookies och andra vanligt förekommande tekniker. Dessa verktyg samlar in vissa standarddata som din webbläsare skickar till webbplatsen, till exempel webbläsartyp och -språk, åtkomsttid och adressen för den webbplats som användaren kom ifrån vid besöket på vår webbplats. De kan också samla in data om din IP-adress (Internet Protocol) eller klickströmsdata på webbplatsen (det vill säga vilka åtgärder som vidtas på webbplatsen). Se avsnittet ”Cookies och liknande tekniker” nedan för ytterligare information om vilka data som vi samlar med hjälp av cookies och andra vanligt förekommande tekniker.

Personer som bor i Kalifornien, USA, kan läsa mer om vilka personuppgifter som vi samlar in från eller om dem i avsnittet Tilläggsmeddelande för konsumenter i Kalifornien genom att klicka här.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Förutsatt att det inte strider mot tillämpliga dataskyddslagar kan vi använda dina personuppgifter för att i) förse dig med tjänster och information som erbjuds via webbplatsen, ii) kontakta dig och besvara dina frågor och förfrågningar, iii) administrera verksamheten (inklusive analys av statistik), iv) anpassa upplevelsen när du besöker webbplatsen och för att hjälpa dig när du använder webbplatsen, v) förstå vilka som använder webbplatsen så att vi kan vidareutveckla den, vi) kontakta dig för att informera om produkter och tjänster som vi erbjuder och tror kan vara av intresse för dig samt vii) upptäcka och förhindra bedrägeri såväl som att efterleva tillämpliga lagar, bestämmelser eller normer.
Personer som bor i Kalifornien, USA, kan läsa mer om hur vi kan tänkas använda de personuppgifter som vi samlar in från eller om dem i avsnittet Tilläggsmeddelande för konsumenter i Kalifornien genom att klicka här.

Delning av dina personuppgifter

Det kan hända att vi använder utvalda underleverantörer för att förse oss med tjänster, inklusive företag som tillhandahåller oss teknisk support och assistans i samband med webbplatsen, vilka kan ha tillgång till personuppgifter medan de utför tjänster å våra vägnar. Våra närstående bolag (https://jazzpharma.com/contact/) kan också ha tillgång till dina personuppgifter, inklusive genom eller i samband med denna webbplats för de syften som anges i detta sekretessmeddelande.

På motsvarande sätt kan vi lämna ut dina personuppgifter i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt lag för att hörsamma en stämning eller liknande rättslig process eller myndighetsbegäran, eller om vi i god tro anser att utlämnandet är ett krav enligt lag eller på annat sätt nödvändigt för att värna våra rättigheter och vår egendom eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, inklusive rådgivare samt företrädare för rättsväsende och tillsynsmyndigheter. Vi kan också överföra dina uppgifter till en annan enhet i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskprojekt, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av verksamhet, tillgångar eller eget kapital (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

De server som används för driften av webbplatsen identifierar automatiskt användares datorer genom deras IP-adresser. Om vi i god tro kommer fram till att du har eller försöker missbruka eller skada webbplatsen kan vi genomföra utredningar och samarbeta med tillämpligt rättsväsendet för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Boende i Kalifornien, USA, kan läsa mer om hur vi kan yppa de personuppgifter som vi samlar in från eller om dem i avsnittet Tilläggsmeddelande för konsumenter i Kalifornien genom att klicka här.

Internationell dataöverföring

Dina personuppgifter kan överföras till länder utanför ditt land eller din region, inklusive länder som inte tillhandahåller ett likartat eller lämpligt skydd jämfört med skyddet i ditt land eller din region. Om du till exempel är baserad i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan det hända att vi överför dina personuppgifter till USA eller andra länder utanför EES-området. Genom att använda webbplatsen eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till oss samtycker du härmed uttryckligen till överföringen av dina personuppgifter utanför ditt land eller din region.

För överföring av personuppgifter från EES-området till andra länder som av Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) inte anses ha ett lämpligt dataskydd enligt EES-områdets standard har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna, till exempel genom att kontrollera att mottagaren är bunden av standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen.

Dina rättigheter

Enskilda individer i EU, Schweiz och vissa andra jurisdiktioner kan ha vissa rättigheter som registrerade, vilka kan vara föremål för begränsningar och/eller restriktioner. Dessa rättigheter kan omfatta rätten i) att begära tillgång till och korrigering eller radering av sina personuppgifter, ii) att erhålla restriktioner för behandling eller resa invändningar mot behandling av sina personuppgifter och iii) till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av ovannämnda rättigheter kan du skicka in din begäran via e-post till privacy@jazzpharma.com. Enskilda individer äger också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av deras personuppgifter till den lokala dataskyddsmyndigheten.

Boende i Kalifornien, USA, kan läsa mer om vilka rättigheter de har i fråga om de personuppgifter som vi samlar in från eller om dem i avsnittet Tilläggsmeddelande för konsumenter i Kalifornien genom att klicka här.

Skydd för och arkivering av personuppgifter

Vi tar skyddet för dina personuppgifter på största allvar. Vi vidtar rimliga åtgärder, inklusive tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder, i avsikt att skydda de personuppgifter som lämnas ut till oss mot förlust och missbruk samt obehörig(t) åtkomst, utlämnande, ändring och förstöring. Inga skyddsåtgärder eller metoder för överföring via internet är dock fullständigt säkra. Du bör alltid iaktta försiktighet när du överför personuppgifter via internet.

Vi får behålla arkivera dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som behövs för det specifika verksamhetssyfte som de samlades in för. I vissa fall kan vi vara tvungna att behålla uppgifter för att efterleva lagar, bestämmelser eller andra lagstadgade förpliktelser, lösa tvister och hävda våra avtal.

Cookies och andra liknande tekniker

Cookies är små textfiler som läggs in på datorns hårddisk av webbplatser som du besöker. Det finns två huvudtyper av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies används endast under en onlinesession och raderas när du lämnar den aktuella webbplatsen. Permanenta cookies ligger kvar längre, hålls kvar av webbplatsen och används varje gång du besöker den. Både sessionscookies och permanenta cookies kan raderas av användaren i webbläsarens inställningar.

Vi använder följande sessionscookies och permanenta cookies på webbplatsen:

 • Strikt nödvändiga cookies: de är nödvändiga för att besökare ska kunna navigera på webbplatsen och använda dess funktioner.
 • Analys-/prestandacookies: de gör det möjligt för oss att identifiera och räkna antalet besökare samt se hur de navigerar på webbplatsen när de använder den. Det hjälper oss att förbättra det sätt som vår webbplats fungerar på, till exempel genom att se till att användare lätt hittar vad de letar efter.
 • Funktionscookies: de används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. På så sätt kan vi anpassa vårt material efter dig och komma ihåg dina preferenser.

Det kan hända att vi använder Adobe Flash-teknik (inklusive så kallade flash-cookies) och andra liknande tekniker för att bland annat samla in och lagra data om din användning av webbplatsen. Om du inte vill att flash-cookies ska sparas på din dator kan du justera Flash Players inställningar så att lagring av flash-cookies blockeras med hjälp av de verktyg som ingår på panelen för lagring av webbplatsinställningar. Du kan också gå in i panelen för globala lagringsinställningar och följa anvisningarna (vilka till exempel förklarar hur man raderar befintliga flash-cookies [som hänvisas till som ”information”], hur man förhindrar att flash-cookies läggs in på datorn utan att du tillfrågas och hur du blockerar flash-cookies som inte läggs in av operatören av den sida som du befinner dig på vid tidpunkten). Observera att om du ställer in Flash Player så att godtagandet av flash-cookies begränsas eller omgärdas av restriktioner finns det risk för att vissa flash-baserade appars funktioner hämmas eller försämras.

I webbläsare har du ofta möjlighet att radera befintliga cookies från hårddisken, blockera cookies och/eller ställa in systemet så att du blir underrättad när cookies påträffas. Observera att om du väljer att blockera cookies finns det risk för att du inte kan nyttja webbplatsens funktioner och finesser till fullo. För vidare information om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har lagts in och hur du hanterar och raderar dem, se www.allaboutcookies.org.

Observera att det kan hända att tredje parter (inklusive, exempelvis, annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster, som tjänster för analys av nättrafik) också använder cookies över vilka vi inte har någon kontroll. Dessa cookies är vanligtvis analys-/prestandacookies eller riktade cookies.

Vi använder Google Analytics som använder cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera data om användningen av tjänsterna och rapportera om aktiviteter och trender. Denna tjänst kan också samla in data om användning av andra webbplatser, appar och onlineresurser. Du kan läsa mer om Googles metoder på www.google.com/policies/privacy/partners/ och välja bort dem genom att ladda ner Google Analytics webbläsartilläggsprogram för bortval från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Utöver cookies kan vi eller tredje parter också lägga ut webbfyrar för din användning av vår webbplats. Webbfyrar är små bildfiler i material på webbplatsen eller i brödtexten i e-postmeddelanden eller nyhetsbrev så att vi eller tredje parter exempelvis kan ta reda på vilka e-postmeddelanden som öppnas av mottagarna. På så sätt kan vi mäta effektiviteten i vissa utskick och våra marknadsföringskampanjer.

Externa länkar

Webbplatsen kan emellanåt innehålla länkar till externa webbplatser som drivs av andra enheter. Vi ansvarar inte för dessa externa webbplatser eller innehållet på dem. När du har lämnat vår webbplats kan vi inte hållas ansvariga för skyddet och sekretessen för eventuella uppgifter som du lämnar ut. Du bör iaktta försiktighet och läsa sekretessmeddelandet på de webbplatser som du besöker.

Marknadsföring

Det kan hända att vi kontaktar dig via e-post med jämna mellanrum via för att informera dig om program, produkter, tjänster och material som kan vara av intresse för dig, såvida inte du förklarar för oss att du inte vill ha marknadsförings- eller marknadsundersökningsutskick från oss. Om det krävs enligt tillämplig lag att vi inhämtar ditt uttryckliga medgivande innan vi skickar ut vissa typer av marknadsföringsutskick kommer vi endast att göra den här typen av utskick efter att ha fått ditt uttryckliga medgivande till det.

Om du inte längre vill ha marknadsförings- eller marknadsundersökningsutskick från oss kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan för att informera oss om vilka typer av utskick du inte längre vill ha.

E-post till vänner

Om gällande lag tillåter det kan det kan hända att vi emellanåt bedriver en sänd- eller delningstjänst som du kan använda för att smidigt dela innehåll på webbplatsen med andra personer. Om du använder dig av denna funktion ber vi dig att se till att du har inhämtat mottagarens samtycke innan du lämnar ut hans/hennes personuppgifter. Vi kommer att använda dessa personuppgifter för att skicka ett enskilt e-postmeddelande till personen i fråga å dina vägnar.

Barn under 13 år

Denna webbplats vänder sig inte till barn under 13 år och vi samlar inte heller medvetet in data från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte använda webbplatsen eller skicka in dina personuppgifter till oss. Om du har anledning att tro att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter om ditt barn kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Kontaktinformation, personuppgiftsansvarig

Om du har frågor, kommentarer eller förslag om detta sekretessmeddelande eller våra sekretessrutiner kan du kontakta Jazz Pharmaceuticals sekretessavdelning (Privacy Office) med hjälp av uppgifterna nedan.

Adress: 3170 Porter Drive, Palo Alto, CA 94303, USA
Tfn.: +1 (650) 496-3777
E-post: privacy@jazzpharma.com

I de europeiska dataskyddslagarna är Jazz Pharmaceuticals, plc, tillsammans med det lokala Jazz Pharmaceuticals och/eller GW Pharmaceuticals-företaget som har kontakt med dig, är de som är personuppgiftsansvariga, d.v.s. det företag som ansvarar för att kontrollera behandlingen av de personuppgifter som omfattas av detta sekretessmeddelande. Jazz Pharmaceuticals dataskyddsombud (Data Protection Officer) kan nås på dpo@jazzpharma.com.